Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası temel olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Aksabey İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Loft Şubesi’nin (bundan sonra “LOFT MUTFAK” olarak anılacaktır.),6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile uyumlu olarak

1. Hangi kişisel verilerinizin topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Loft Mutfak’ın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

2. İşlenen verilerinize ilişkin tarafımıza yöneltebileceğiniz hak ve taleplerinizin neler olduğu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizi İşlenme Amacımız

Sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Loft Mutfak’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme zorunluluğunun bulunması gibi sebeplerle; şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin yönetimi, markamıza olan güvenirliliğin korunması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetimi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetler yapılması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, hukuki iş ve işlemlerin takibi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik/yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetlerin yürütümü, kurumsal iletişim faaliyetleri süreçleri, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yönetimi, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirebilme amaçları ile ürün ve hizmet satın alan kişilerin, siz müşterilerimizin aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Verilerinizi İşleme ve Aktarma Yöntemimiz, Politikamız

Siz müşterilerimize çok daha iyi hizmet verebilmek; ürün ve hizmetleri belirli kalite standartlarının üzerinde sizlere sunabilmek, kendimizi geliştirmek, öneri ve şikayetlerinizi dinleyebilmek, sizleri indirim ve promosyonlarımızdan haberdar etmek ve yukarıda açıkça belirtmiş olduğumuz veri işleme amaçlarıyla; cafe, restaurant ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan güvenlik kamerası sistemiyle CCTV görüntünüzü otomatik yöntemlerle, http://www.loftmutfakcom internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dolduracağınız öneri ve görüş formu ile otomatik olarak, cafe ve restaurantımızda toplu internet sağlayacımıza bağlandığınız takdirde yönlendirileceğiniz form ile otomatik olarak, fiziki ortam olarak cafe ve restaurantlar, sosyal medya kanalları, e-mail aracılığıyla Loft Mutfak’a ileteceğiniz her türlü sipariş formları, rezervasyon formları, başvuru formları, talepleriniz ve şikayetlerinizde yer alan kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız üzerine; Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen şartlara riayet ederek açık rızanızın alınması üzerine meşru amaç ile uyumlu olarak otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

İşlediğimiz verileri işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Kişisel verilerinizi, kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak 6698 Sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere riayet ederek ve 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; kanunen yetkili kamu kurumlarıyla (ilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla Loft Mutfak’tan istenen bilgiler kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara), yetkili özel kişilerle, iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla (gönderi, veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar, hukuk müşavirlerimiz ile), ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarabiliriz.

Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari kar elde etme amacıyla hukuka aykırı olarak kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla ve yine yukarıda yer alan kapsamla yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamız halinde kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirlerin alınacağını da belirtmek isteriz.

3. Kişisel Verilerinizi Koruma Politikamız
Kişisel verilerinizin korunması Loft Mutfak için oldukça önemli olup herhangi bir hak kaybına, hukuka aykırılığa sebebiyet vermemek için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Bu çerçevede Loft Mutfak olarak kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktayız.

İlave olarak belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

Tarafımızca gerekli bilgi güvenliği önlemlerin almasına karşın, internet sitemize, üretim ve operasyonel faaliyetlerimizi yönetirken kullanmakta olduğumuz sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek; gerekli önlemler alınacaktır.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin korunması sürecinde “kişisel veri sahibi” sıfatıyla her zaman; kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınız 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup maddenin tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
“İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

İşbu hakkınız çerçevesinde; Loft Mutfak’ın “Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Levent Loft Apt., No:201/1 Şişli/İstanbul” adresine yazılı olarak yahut güvenli elektronik imzanızla posta adresinizden [email protected] e-posta adresimize mailinizi göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, başvurunuzun Loft Mutfak’a ulaşması akabinde en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz ile verilerinize ilişkin haklarınız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

III. DEĞİŞİKLİKLER
Loft Mutfak, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site’de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kıymetli müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.